หลักสูตร

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร

6 เดือน (840 ชม.)

สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ เป็น 70 :30

ภาคทฤษฎี 3 เดือน

เปิดสอนหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการเรียนเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือนและ ฝึกภาคปฏิบัติ 3 เดือน รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง เมื่อผู้เรียนเรียนจบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วจะได้รับการบรรจุงานในโรงพยาบาลทันที

 • 1. หลักความรู้พื้นฐานการพยาบาล
  • จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
  • แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล
 • 2. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 • 3. ศัพท์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 • 4. การดูแลความสะอาดร่างกาย
 • 5. วิชาหลักการดูแลเด็กเล็ก
 • 6. วิชาหลักการดูแลผู้สูงอายุ
 • 7. อาหารและโภชนาการเด็กและผู้สูงอายุ
 • 8. หลักการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • 9. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
 • 10. การประเมินสัญญาณชีพ การบันทึกสารน้ำ และการนำสิ่งส่งตรวจ
 • 11. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 • 12. การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธี
 • 13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา
 • 14. ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล

ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

เมื่อเรียนจบภาคทฤษฎิแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 420 ชั่วโมง โดยนักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนและฝึกภาคทฤษฎีมาใช้ฝึกงานในหลากหลายแผนก อาทิเช่น

 • แผนกผู้ป่วยใน (IPD.)
 • แผนกผู้ป่วยนอก (OPD.)
 • แผนกห้องผ่าตัด (OR.)
 • แผนกห้องฉุกเฉิน (ER.)
 • แผนกห้องคลอด (LR.)
 • แผนกอายุรกรรม (MED.)
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกสูติ – นรีเวช
 • แผนก หู คอ จมูก
 • แผนกกุมารเวช
 • แผนกกายภาพบำบัด

เวลาเรียน

ภาคปกติ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น
ภาคสมทบ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 8.00-21.00 น.